Web Site Terms and Conditions of Use

1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Fishguard International Music Festival’s web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Fishguard International Music Festival’s web site;
  4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  5. transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Fishguard International Music Festival at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 1. The materials on Fishguard International Music Festival’s web site are provided “as is”. Fishguard International Music Festival makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Fishguard International Music Festival does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall Fishguard International Music Festival or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Fishguard International Music Festival’s Internet site, even if Fishguard International Music Festival or a Fishguard International Music Festival authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on Fishguard International Music Festival’s web site could include technical, typographical, or photographic errors. Fishguard International Music Festival does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Fishguard International Music Festival may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Fishguard International Music Festival does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

Fishguard International Music Festival has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Fishguard International Music Festival of the site. Use of any such linked web site is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

Fishguard International Music Festival may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to Fishguard International Music Festival’s web site shall be governed by the laws of the State of Wales without regard to its conflict of law provisions. General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.

Mae Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun yn Parchu eich Preifatrwydd

Swyddfa’r Ŵyl,  d/o JD Jones a’i Gwmni, 71 Stryd Fawr, Abergwaun SA65 9AW Rhif y Cwmni: 02034445    Rhif Elusen: 517957 Rydym yn cydymffurfio â Deddf  Gwarchodaeth Data 1998 a chyfathrebir drwy ddulliau electroneg gan ddilyn Rheoleiddiadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electroneg (PECR) Casglwn ddata personol  y byddwch chi yn dewis ei wirfoddoli  fel rhan o archebu tocynnau, o  brynu rhywbeth,  o lenwi  ffurflenni aelodaeth neu rodd,  o arwyddo e-lythyron ac arolygon ymwelwyr. Gall gwybodaeth bersonol a gasglwn  gynnwys eich enw llawn a’ch teitl, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn Byddwn , hefyd, yn casglu a chadw gwybodaeth  ynglŷn  ag unrhyw gyswllt  sydd gennych â ni fel ymwelydd,  cyfrannwr neu gefnogwr i Ŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun ac fe all gynnwys manylion o:

 • bryniant tocynnau a phresenoldeb mewn digwyddiad
 • dewisiadau cysylltu
 • gwybodaeth ynglŷn â rhoddion, gan gynnwys manylion talu ble’n berthnasol
 • statws Rhodd Gymorth
 • manylion ynglŷn â gohebiaeth a ddanfonwyd atoch chi, neu a dderbyniwyd gennych chi
 • statws rhoddwr
 • unrhyw wybodaeth arall a roddir gennych chi mewn ymateb i gais gan Ŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun

Pan ofynnwn i chi roi gwybodaeth bersonol i ni, fe rown wybod i chi pam yr ydym yn gofyn i  chi a sut y byddwn yn defnyddio’ch data, drwy eich cyfeirio at yr hysbysiad hwn.  Gan ddibynnu ar eich perthynas â Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun a’r dewisiadau rydych chi wedi eu dynodi, fe allai unrhyw ddata a gedwir gennym  gael ei ddefnyddio i ddanfon atoch wybodaeth hyrwyddo, marchnata neu godi arian drwy’r post neu drwy ddulliau electronig. Gall y mathau o gyfathrebu gynnwys:

 • Rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â chynhyrchion eraill, gwasanaethau neu ddigwyddiadau sy’n perthyn i Ŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun megis arddangosfeydd, digwyddiadau neu gynigion manwerthu
 • Newyddion a diweddariadau ynglŷn â  Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun ac e-lythyron marchnata  a chefnogwyr
 • Gwybodaeth ynglŷn â’n gweithgareddau codi arian, gan gynnwys , yn achlysurol, ceisiadau wedi’u targedu i ystyried rhoi cefnogaeth ariannol i Ŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun, neu i ofyn i chi ystyried ein cefnogi mewn ffyrdd eraill
 • Cysylltiadau perthnasol eraill wedi’u seilio ar eich perthynas chi â Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun

Cysylltir drwy ffôn ond i gyfathrebu’n uniongyrchol  ynglŷn â:

 • Newidiadau mewn amgylchiadau sy’n berthnasol i ddigwyddiadau penodol a phryniadau
 • Materion sy’n berthnasol i brosesu archebion, rhoddion neu daliadau

Deallwn bod eich gwybodaeth bersonol yn bwysig i chi.  Gwnawn bob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a  rannwch gyda ni wedi’i chofnodi’n gywir, wedi’i chadw’n ddiogel ac yn cael ei defnyddio yn unol â’ch dymuniadau chi. Fe amddiffynnwn eich gwybodaeth bersonol a glynwn at ddeddfwriaeth gyfredol  deddf amddiffyn data  o ran amddiffyn preifatrwydd.  Nid ydym yn rhannu, gwerthu neu gyfnewid ein data rhestr postio gyda phartion eraill. ddefnyddiwn eich gwybodaeth yn bennaf i amddiffyn eich pryniadau a’ch presenoldeb mewn digwyddiadau a hefyd i’ch hysbysu ynglŷn â digwyddiadau Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun.  Os hoffech, ar unrhyw adeg, beidio â derbyn negeseuon gennym ni , yna cysylltwch â ni drwy’r cyfeiriad uchod neu drwy e-bost: info@fishguardmusicfestival.co.uk